عنوان شغلسابقه مورد نيازرشته تحصيليتاريخ اعتبارمدركمشاهده جزئياتفرم درخواست شغل
مدير پروژه 10سالمهندسي برق-قدرت1395/07/01کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
کارشناس پست3سالمهندسي برق-قدرت1395/07/01کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
کارشناس پست3سالمهندسي برق-قدرت1395/07/01کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
کارشناس پست3سالمهندسي برق-قدرت1395/07/01کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
كارشناس مكانيك 5سالمهندسي مكانيك1395/06/20کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
كارشناس مكانيك 5سالمهندسي مكانيك1395/06/20کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
كارشناس عمران 5سالمهندسي عمران-سازه1395/06/20کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
كارشناس عمران 5سالمهندسي عمران-سيويل1395/06/20کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
كارشناس عمران 5سالمهندسي عمران1395/06/20کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
-2سالرياضي و فني1395/06/20دیپلم مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
کارشناس PDMS1سالشيمي ، فرآيند1395/06/20فوق ديپلم مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
كارشناس پايپينگ 3سالرياضي، فني و متالوژي،مكانيك1395/06/20دیپلم مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
كارشناس پايپينگ 5سالمهندسي مكانيك1395/06/20کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
كارشناس پايپينگ 5سالمهندسي مكانيك1395/06/20کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
-5سالمهندسي ايمني1395/07/30کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
مديريت سيستم
قبلاً فرم درخواست همكاري را پر كرده ايد؟