خانه
فارسي English
 
 
عنوان شغلسابقه مورد نيازرشته تحصيليتاريخ اعتبارحداقل مدرك مورد نياز 
-2 سالمهندسي صنايع 30/7/1393کارشناسی مشاهده جزئيات
-15 سالمهندسي عمران 9/8/1393کارشناسی مشاهده جزئيات
-4 سالمديريت بازرگاني يا مهندسي صنايع 30/9/2014کارشناسی مشاهده جزئيات
-2 سالمهندسي نرم افرازها يا رشته هاي مرتبط 30/9/2014کارشناسی مشاهده جزئيات
-2 سالليسانس 30/9/2014کارشناسی مشاهده جزئيات
-3 سالمهندسي برق 30/9/2014کارشناسی مشاهده جزئيات
--مهندسي مخابرات 30/9/2014کارشناسی مشاهده جزئيات
-8 سالمهندسي برق 30/9/2014کارشناسی مشاهده جزئيات
-2 سالمديريت 30/9/2014کارشناسی مشاهده جزئيات
-2 سالمديريت 30/9/2014کارشناسی مشاهده جزئيات
مديريت سيستم
فرم درخواست شغل
قبلاً فرم درخواست همكاري را پر كرده ايد؟